Eesti Genoomikakeskus kui Eesti teadustaristu

Eesti genoomika arengu jätkamiseks loodi 2010 aastal Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu (TÜ EGV) ja Eesti Biokeskuse (EBK) baasil Eesti Genoomikakeskus (EGK), mis hõlmas nii populatsioonipõhist biopanka, genoomiuuringuteks vajalikku taristut (sh tuumiklabor), bioinformaatika ja statistika alast teaduslikku kompententsi ning Eesti Biokeskuse genoomiandmete referentsbaasi. TÜ Eesti Geenivaramu on ESFRI teekaardi objekti, Euroopa biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC partner ja ühtlasi täidab selles Eesti node’i ülesandeid. TÜ EGV ja Eesti Biokeskuse liitumine ühtseks TÜ genoomika instituudiks toimus 1. jaanuar 2018 aastal. Uue instituudi loomise tulemusena liideti samuti seni eraldi eksisteerinud TÜ EGV tuumiklabor ja EBK tuumiklabor ühtseks TÜ GI genoomika tuumiklaboriks.

Taustainformatsioon

Olemasoleva taristu eesmärgiks on kindlustada Eesti T&A vajadused genoomianalüüsi osas, sh konkurentsivõimeliseks osaluseks rahvusvahelises koostöös. Üheks oluliseks ülesandeks Eesti suunal on rikastada diagnostika- ja ravivõimalusi arendades ja juurutades Eestis personaalset meditsiini ning  aidata seeläbi kaasa rahva tervise parandamisele.  

Geenivaramu andmekogu sisaldab tänasel päeval rohkem kui 200 000 inimese koeproove, OMICS-i andmeid ja terviseinfot ning 200 000 geenidoonori genoomid on analüüsitud ühel tehnilisel platformil (Illumina GSA kõrgtiheda kiibiga), mis on võimaldanud meil hüppeliselt tõsta andmete analüüsi täpsust ja kiirust. 

Eesti Biokeskuse poolt loodud temporaalne genoomiandmete referentsbaas annab teiste rahvaste genoomiandmestiku näol Geenivaramule kui teadusinfrastruktuurile rahvusvahelise mõõtme, seda eriti loomuliku geneetilise varieerumise tekke aspektist.  

Eesti Genoomikakeskus asub Tartus, Riia 23b (Omicumi majas), kus on suurepärased töötingimused ja spetsiaalselt genoomiuuringuteks ja populatsioonipõhise biopanga haldamiseks vajalik taristu.  Mitme erineva meetme raames soetatud maailmatasemel genoomianalüüsi aparatuur võimaldab kiirelt ja efektiivselt ellu viia teadusprojekte ja pakkuda teenust nii Eesti kui välismaa teadusasutustele ja laboritele, haiglatele ning ettevõtetele. 

Oma infrastruktuuri (suuremahuline ja kvaliteetne andmestik, kiire ja kompetentne geenianalüüsi teenus nii andmete tootmiseks kui ka nende statistiliseks ja bioinformaatiliseks töötlemiseks) näol soovitakse pakkuda rakendusvõimalusi teadlastele väga paljudes teadussuundades - geneetikas, meditsiinis, farmakogeneetikas, sotsiaalteadustes, ökoloogias jne.

 

Partnerlus

Alates 2013. aastast on TÜ Eesti geenivaramu üleeuroopalise biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC (www.bbmri-eric.eu) liige.