Eesti genoomikakeskus

BBMRI-ERIC

bbmri-eric-logo.jpgBBMRI-ERIC (www.bbmri-eric.eu) on üle-Euroopaline biopankade (ESFRI) teekaardi objekt, mille peamiseks ülesandeks on Euroopa biopankade harmoniseerimine, rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine ning teadus-infrastruktuuri efektiivse kasutamise edendamine. BBMRI-ERIC Eesti poolseks esindajaks on HTM määranud oma käskkirjaga Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu (TÜ EGV). TÜ EGV kui Eesti node’i kohustused hõlmavad võrgustiku töökoosolekutel, koolitustel ja konverentsidel osalemist, samuti nende korraldamist. BBMRI-ERIC kui infrastruktuur loodi eesmärgiga kaardistada kõik Euroopas asuvad biopangad ning tõhustada nendevahelist koostööd.

TÜ EGV kui Eesti node’i ülesandeks on olnud kaardistada olukord Eestis asuvate kliiniliste biopankade osas. Samas on olnud ja on ka edaspidi oluline BBMRI-ERIC infrastruktuuri  valdkondlikus tegevuses osalemine. Eesti node panustab võrgustiku töösse 4 valdkonnas:

  • ELSI valdkond (ethical, legal and social issues) – kaardistatakse eetilised, juriidilised ja sotsiaalsed aspektid, mis seonduvad Euroopas asuvate biopankadega;
  • IT ja uute tehnoloogiate valdkond – infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine biopankade jaoks, ühe eesmärgina luuakse üle-Euroopaline biopankade ja seal hoiustatavate proovide kataloog;
  • Kvaliteedisüsteemide juhtimise valdkond – eesmärgiks on olemasolevate kvaliteedisüsteemi standardite kaardistamine ja uuendamine;
  • Koolitustegevusega seonduv valdkond – eesmärgiks on koostöö arendamine biopankade vahel, uute õppekavade ja koolituset väljatöötamine alustavate biopankade jaoks.